Promocyjny pakiet startowy 5 spotkań -> diagnoza predyspozycji i uzdolnień + 2 konsultacje!
Odbierz teraz!

Dowiedz się więcej!

Fundacja

FUNDACJA DOBRYCH NAWYKÓW

Myśl przewodnia

Myślą przewodnią oraz inspiracją dla Zarządu Fundacji są słowa Arystotelesa:

,,Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem”

Arystotelesowską doskonałość rozumiemy w kategorii dynamicznej, jako proces następujących po sobie zmian. Jaki jest cel tego procesu?

Celem jest osiąganie kolejnych poziomów rozwoju zawodowego, osobistego oraz społecznego człowieka. Ile jest tych poziomów? Nieskończenie wiele. Ponadto uważamy, że Peter Ferdinand Drucker ma rację twierdząc, że wczorajsze duże osiągnięcie musi stać się dzisiejszym minimum, a wczorajsza doskonałość stać się dzisiejszą codziennością.

O nas

Fundacja Dobrych Nawyków prowadzi działalność na polu edukacji, kultury i sztuki. Kluczowym działaniem Fundacji na wymienionych obszarach jest upowszechnianie wiedzy na temat nawyków, a przede wszystkim uświadamianie, że mają one realne przełożenie na podniesienie lub obniżenie jakości życia człowieka w następujących aspektach: społecznym, psychicznym, fizycznym, motywacyjnym, osobowościowym, emocjonalnym, poznawczym oraz ekonomicznym.

W tym celu Fundacja nawiązuje i utrzymuje relacje z ośrodkami: edukacyjnymi, kulturalnymi, naukowymi i biznesowymi.

Paradygmat, misja i cel

Paradygmat Fundacji określa nawyk jako czynnik mający decydujący wpływ na rozwój lub regres człowieka.

Misją Fundacji jest wyposażanie ludzi w narzędzia i umiejętności umożliwiające efektywne używanie nawyków jako siły napędowej do tworzenia społeczeństwa proaktywnego, zaangażowanego i wydajnego. Za pomocą dedykowanych projektów Fundacja ma czynny udział w zmniejszaniu liczby osób defaworyzowanych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna w zakresie wszechstronnego rozwoju ludzi, w tym także kształtowanie postaw proaktywnych, prospołecznych, proeuropejskich oraz upowszechnianie wartości ogólnoludzkich.

Nasza esencja

Fundacja Dobrych Nawyków inspiruje, wspiera oraz podpowiada jak rozsądnie kształtować lub transformować nawyki osobiste, społeczne oraz zawodowe.

Zadania realizowane przez Fundację w sposób integralny wiążą się z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zasięg i skala działań Fundacji obejmuje całą Polskę i Europę.